language English

Vragen? Ons team helpt graag. info@extralingo.com

Algemene voorwaarden

Extralingo B.V. (‘’Extralingo’’) hanteert de met de Consumentenbond overeengekomen ANVR-Consumentenvoorwaarden (bestaande uit de ANVR-Reisvoorwaarden en de ANVR-Boekingsvoorwaarden) en de aanvullende reisvoorwaarden (hierna gezamenlijk: de ‘’Extralingo Algemene Voorwaarden’’). De ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn te vinden via ANVR Voorwaarden. en kunnen kosteloos opgevraagd worden bij de Extralingo klantenservice via info@extralingo.nl of op +31(0)72 2029268 op werkdagen tussen 9:00 uur en 22:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur. 

Inleiding: 

De Extralingo Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen: (i) de ANVR-Reisvoorwaarden en de aanvullende reisvoorwaarden en, (ii) de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Hierbij geldt dat steeds één van deze delen van toepassing is tussen de reiziger en Extralingo. Voor het aangaan van de (reis)overeenkomst wordt duidelijk in de aanbieding kenbaar gemaakt in welke hoedanigheid Extralingo optreedt en welke voorwaarden van toepassing zijn. De Extralingo Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Extralingo worden aangepast. 

ANVR- Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden: 

De ANVR-Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden gelden als je een pakketreis boekt waarbij Extralingo als reisorganisator optreedt. Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis die een taalreis omvat met een duur van tenminste 1 week en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) vervoer; b) verblijf; c) cursus; d) een andere, niet met vervoer, verblijf of cursus verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. Als Extralingo als reisagent optreedt waarbij Extralingo, op eigen naam, een samengestelde reis aanbiedt zijn de ANVR- Reisvoorwaarden en aanvullende reisvoorwaarden eveneens van toepassing. 

ANVR- Boekingsvoorwaarden: 

De ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overige vormen van dienstverlening waarbij Extralingo als reisagent optreedt. Naast de ANVR-Boekingsvoorwaarden zijn ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende dienstverlener van toepassing. Extralingo is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de dienstverlener en is geen partij bij de (reis)overeenkomst tussen de reiziger en de dienstverlener. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.  

AANVULLENDE REISVOORWAARDEN 

Artikel 1: Definities In de ANVR-Reisvoorwaarden en de hier beschreven aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:


Dienstverlener: de vervoerder, accommodatieverschaffer of andere dienstverlener op het gebied van reizen, die namens Extralingo een onderdeel van de (reis)overeenkomst uitvoert. 

Eigen-accomodatie: reizen waarbij de reiziger alleen de taalcursus reserveert en de verblijfsaccommodatie zelf organiseert.

Kantooruren: de klantenservice van Extralingo is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 22:00 uur, op zaterdag en zondag tussen 10:00 uur tot 18:00 uur, uitgezonderd wettelijk erkende Nederlandse feestdagen. 

Reisorganisator: Extralingo, die in de uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt. 

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij de reisorganisator (Extralingo) zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde reis die een taalcursus van een periode van meer dan 1 week omvat alsmede tenminste één van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt. 

Reissom: het totaalbedrag van de (gemaakte) boeking, exclusief eventuele boekingskosten, en eventuele verzekeringskosten kosten voor een reis en/of annuleringsverzekering. 

Reiziger:
a. de wederpartij van Extralingo, de (‘’hoofdboeker’)’ of;
b. degene namens wie de reis is geboekt en die hiermee akkoord is gegaan; 

Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende Nederlandse feestdagen. 

Artikel 2: Aanvullende Informatie door de reiziger 

1. De reiziger verstrekt uiterlijk (direct) na het sluiten van de (reis)overeenkomst met Extralingo, en in ieder geval op eerst verzoek van Extralingo, de additionele gegevens die benodigd zijn voor de correcte uitvoering van de (reis)overeenkomst. 

2. De reiziger is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van deze informatie aan Extralingo. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet, is artikel 3.3 van ANVR -Reisvoorwaarden van toepassing.

Artikel 3: Contact met de reiziger 

1. De hoofdboeker is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voor zichzelf en (mede)reizigers die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien.

2. Alle correspondentie (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Extralingo anderzijds verloopt uitsluitend via de hoofdboeker.

Artikel 4: Uitsluiting Herroepingsrecht 

1. De reiziger heeft geen wettelijk recht om de (reis)overeenkomst te herroepen.

Artikel 5: Verzekeringen 

1. Extralingo adviseert de reiziger voorafgaand aan het sluiten van een (reis)overeenkomst een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.

2. Het is mogelijk om via Extralingo een annulerings- en reisverzekering af te sluiten. Extralingo treedt hierbij slechts op als bemiddelaar tussen de reiziger en
de verzekeraar en is zelf geen partij bij de verzekeringsovereenkomst. Als de reiziger een annulerings- en reisverzekering via Extralingo heeft afgesloten, dan zijn op deze verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing.

Artikel 6: (Aan)betaling (in aanvulling op artikel 2.1 van de ANVR- Reisvoorwaarden) 

1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst vraagt Extralingo een aanbetaling van de reiziger van 15% van de totale boekingssom en de volledige betaling van eventuele afgesloten verzekeringsproducten.
b. De toepasselijke aanbetaling zal in de aanbieding worden genoemd. 

2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken vóór de vertrekdag in het bezit zijn van Extralingo.

3. Indien de (reis)overeenkomst binnen zes weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet in alle gevallen terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 7: Opzegging door de reiziger (annulering) 

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Extralingo de reiziger - naast eventueel verschuldigde boekingskosten - annuleringskosten in rekening brengen. De reiziger ontvangt het volgende percentage van de reissom terug:

Dagen voorafgaand aan de reis

% van de reissom die je terug krijgt

41 tot en met 28

75%

27 tot en met 14

50%

13 tot en met 2

25%

1 of korter en/of tijdens de reis

0%

2. Indien er in de betreffende aanbieding staat vermeld dat de reis niet te annuleren is, is de reis niet te annuleren en is terugbetaling van de reissom niet mogelijk. 

3. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, kunnen op deze onderdelen verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn. Deze afwijkingen maakt Extralingo vooraf aan de reiziger kenbaar.

4. Extralingo kan afwijken van de annuleringskosten zoals uiteengezet in paragraaf 1, indien dit het geval is zal Extralingo de reiziger hier expliciet op wijzen in de aanbieding.

5. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8: Taalcursussen

  1. Wanneer het totaal aantal cursisten per klas minder is dan drie, heeft de taalschool het recht om  het aantal lesuren te verminderen. Taalscholen mogen het totaal aantal lesuren verminderen met maximaal 50%.
  2. In het geval dat het aantal lesuren gereduceerd wordt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst kosteloos te annuleren. De standaard annuleringskosten zijn in dat geval niet van toepassing.


Artikel 9: Klachten (in aanvulling op artikel 12 ANVR- Reisvoorwaarden) 

1. Indien de reiziger een klacht heeft over de uitvoering van de (reis)overeenkomst voor, tijdens of na de reis, dient de reiziger deze klacht zo spoedig mogelijk per e-mail aan Extralingo te melden op info@extralingo.com.

2. Indien de reiziger de klacht, zoals bedoeld in artikel 8.1, telefonisch heeft gemeld, dient de reiziger de klacht aan Extralingo tevens per e-mail te bevestigen op info@extralingo.com.

3. De reiziger ontvangt uiterlijk binnen 1 maand reactie op de per e-mail ingediende klacht.

4. Het staat reizigers vrij klachten over Extralingo in te dienen via het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie: hier. Voor meer informatie omtrent deze procedure kunt u terecht op de volgende website: klik hier. 

Of download onze Algemene Voorwaarden in PDF formaat. 

close
close

Bespaar tot wel 20%

Boek via Extralingo en betaal minder dan bij de taalschool zelf. Wij hebben voor jou de beste afspraken gemaakt, waardoor je direct geld bespaart. Je krijgt precies hetzelfde, maar dan voor minder. Bespaar al snel tientallen euro's!

close

Gratis annuleren

Bij Extralingo kun je jouw taalreis altijd gratis annuleren en wijzigen tot zes weken voor aankomst, onafhankelijk van de cursus die je boekt.

close

Gecertificeerde scholen

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde taalscholen van hoge kwaliteit. Je bent er dus altijd zeker van dat je taallessen van hoge kwaliteit krijgt.

close

Ontdek wat jouw taalniveau is

 

A1

A2

hearing Je begrijpt… • Enkele woorden en basis-zinnen • Veel gebruikte woorden en zinnen
supervisor_account Je kunt… • Jezelf kort voorstellen
• Op sommige simpele vragen antwoord geven
• Jezelf (kort) voorstellen
• Antwoord geven op simpele vragen
mode_edit Je kunt… • Eenvoudige formulieren invullen • Korte notities maken
• Een heel simpele persoonlijk mail schrijven
 

B1

B2

hearing  
Je begrijpt… • De rode draad van een verhaal • Verschillende meningen • Meestal het gehele verhaal
supervisor_account Je kunt… • Onvoorbereid praten over alledaagse onderwerpen
• Globaal ervaringen en indrukken opschrijven
• Redelijk goed praten met locals
• Duidelijk je mening geven en onderbouwen
mode_edit Je kunt… • Globaal ervaringen en indrukken opschrijven • Gedetailleerd ervaringen en indrukken opschrijven
 

C1

C2

hearing Je begrijpt… • Complexe verhalen en meningen • Literaire en academische teksten
supervisor_account Je kunt… • Zonder moeite meedoen met uiteenlopende conversaties • Complexe conversaties en discussies voeren
mode_edit Je kunt… • Een uitgebreide tekst schrijven
• Gedetailleerd situaties op papier zetten
• Een essay of betoog schrijven
• Complexe woorden gebruiken in je beschrijvingen

Wanneer je nog helemaal geen voorkennis hebt van een taal, dan word je een volledige beginner genoemd. Waneer je al wel een klein beetje kennis hebt, kun je niveau A1 kiezen.

Sluit venster