Extralingo cover

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

1.1 Extralingo B.V. is statutair gevestigd te Eeuwigelaan 3, 1861CL, Bergen (NH), Nederland. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 69857652.

1.2 Alle correspondentie dient te geschieden via het hierboven vermelde vestigingsadres. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via [email protected].

2. Toepassingsgebied

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten met betrekking tot taalreizen, taalcursussen, accommodaties, transfers en activiteitenprogramma's die worden aangeboden door Extralingo.

2.2 Deze voorwaarden gelden niet voor diensten of programma's die buiten het hierboven vermelde aanbod vallen, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Extralingo.

3. Definities

3.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'Reiziger': de persoon die een overeenkomst aangaat met Extralingo.

'Taalschool': de instelling waar de taalcursus of gerelateerde diensten worden aangeboden.

'Contract': de overeenkomst tussen de reiziger en Extralingo.

'Overmacht': onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, oorlog, pandemieën, etc.

'Reissom': de totale kosten voor de geboekte taalcursus, inclusief accommodatie, transfers en eventuele aanvullende diensten zoals vermeld in de boekingsbevestiging.

4. Aanmelding en Sluiting van de Overeenkomst

4.1 Aanmeldingen voor taalcursussen, accommodaties en andere gerelateerde diensten geschieden uitsluitend via het online platform van Extralingo.

4.2 De reiziger kan zich aanmelden door het accepteren van een uitgebrachte offerte en gaat daarmee ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

4.3 Een aanmelding door de reiziger geldt als een bindend aanbod om deel te nemen aan de geboekte dienst. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Extralingo, welke via e-mail aan de reiziger wordt verstuurd.

4.4 De aanmelding en boeking zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extralingo.

5. Dienstverlening

5.1 Extralingo biedt naast taalreizen ook accommodaties, transfers, activiteitenprogramma's en verzekeringen aan, zoals beschreven op de website van Extralingo en in de specifieke boekingsbevestiging.

5.2 Extralingo fungeert uitsluitend als verkoper van de aangeboden taalreizen en taalcursussen. Extralingo is niet de organisator van de reis, maar biedt een zo goed mogelijk, objectief en transparant beeld van alle taalscholen.

5.3 De concrete omvang van de dienstverleningen wordt bepaald op basis van de individuele overeenkomst zoals gespecificeerd in de boekingsbevestiging.

5.4 Extralingo streeft ernaar de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen die buiten haar controle liggen, zoals het handelen of nalaten van derden.

5.5 Voor specifieke programma's kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze zullen in de boekingsbevestiging worden vermeld.

6. Prijzen en Betalingen

6.1 Aanbetalingen en resterende betalingen geschieden volgens de voorwaarden van de taalschool. Deze voorwaarden worden duidelijk vermeld in de offerte en zijn ook zichtbaar op de boekingsbevestiging.

6.2 Kosten voor wijzigingen aan de boeking zijn afhankelijk van de voorwaarden van de taalschool en zullen duidelijk worden vermeld in de offerte en boekingsbevestiging.

6.3 In geval van annulering door de student blijft de betalingsverplichting voor eventueel nog openstaande bedragen onverminderd van kracht. Indien de student bij annulering recht heeft op teruggave van geld, worden de transactiekosten van de gekozen betaalmethode op het terug te betalen bedrag ingehouden.

6.4 Extralingo behoudt zich het recht voor om typefouten in prijsaanbiedingen te corrigeren wanneer duidelijk is dat de aangeboden prijs niet correct is.

6.5 Extralingo garandeert dat dezelfde cursus nergens anders voor een lagere prijs geboekt kan worden. Indien de student een lagere prijs vindt voor dezelfde cursus, wordt het prijsverschil terugbetaald. Voor meer informatie, zie https://lingodays.com/nl/prijsmatch-garantie.

7. Annulerings- en Wijzigingsbeleid

7.1 Annuleringen:

Annuleringen van taalcursussen en accommodaties volgen de voorwaarden van de taalschool. Deze voorwaarden worden duidelijk vermeld in de offerte.

Annuleringen dienen te worden doorgegeven via de boekingsbevestiging in het persoonlijke account van de student op het platform van Extralingo.

7.2 Wijzigingen:

Wijzigingen aan de boeking volgen de voorwaarden van de taalschool en zullen duidelijk worden vermeld in de offerte en boekingsbevestiging.

Wijzigingen dienen te worden doorgegeven via de boekingsbevestiging in het persoonlijke account van de student op het platform van Extralingo.

7.3 Annuleringen door overmacht (force majeure):

Indien een boeking moet worden geannuleerd door overmacht (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, pandemieën), geeft dit niet automatisch recht op vergoeding van de betaalde reissom.

De aansprakelijkheid van Extralingo in geval van overmacht is beperkt tot de prijs van het boekingsbedrag. Voorbeelden van overmacht zijn, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, pandemieën en maatregelen van de overheid die het reizen onmogelijk maken.

8. Verantwoordelijkheden van de Reiziger

8.1 De reiziger is verantwoordelijk voor het beschikken over alle benodigde reisdocumenten, zoals een geldig identiteitsbewijs, visum indien van toepassing, en gezondheidsdocumenten.

8.2 De reiziger dient zich te houden aan de regels en voorschriften van de taalschool. Dit omvat ook het naleven van gedragsregels en andere richtlijnen die door de taalschool zijn vastgesteld.

8.3 Tenzij anders vermeld, worden lessen die niet plaatsvinden vanwege officiële feestdagen niet ingehaald of vergoed. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger om zich op de hoogte te stellen van de lokale feestdagen en de impact hiervan op de lessen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Extralingo voor schade geleden door de reiziger is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de reissom.

9.2 Extralingo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of gederfde winst.

9.3 Extralingo is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet tijdig verstrekken van noodzakelijke reisdocumenten door de reiziger, zoals paspoorten, visa of andere vereiste documenten.

9.4 Alle afgenomen diensten en producten zijn de verantwoordelijkheid van de taalschool. Extralingo kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de uitvoering van de diensten door de taalschool.

10. Klachtenprocedure

10.1 Klachten over de dienstverlening moeten in eerste instantie worden ingediend bij de taalschool. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de student een klacht indienen via het onlinegeschillenbeslechting platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=NL.

10.2 Kennisgeving van gebreken:

Indien de student tijdens de taalcursus gebrekkige zorg ontvangt, is hij verplicht de schoolleiding hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en om herstel te verzoeken. Door het nalaten van deze verplichting vervalt het recht op herstel. Het is raadzaam om een schriftelijke bevestiging van de klacht te verkrijgen.

Indien er gebreken zijn aan de accommodatie, dient de student de schoolleiding hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en om herstel te verzoeken. Door het nalaten van deze verplichting vervalt het recht op herstel. Het is raadzaam om een schriftelijke bevestiging van de klacht te verkrijgen.

11. Annulering van het contract door de taalschool of Extralingo

11.1 In geval van druk-, schrijf- of rekenfouten behoudt de taalschool of Extralingo zich het recht voor om het contract te annuleren. De student zal in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op terugbetaling van de reeds betaalde reissom.

12. Gegevensbescherming

12.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacy policy van Extralingo, welke te vinden is op de website van Extralingo.

12.2 Extralingo zal de persoonsgegevens van de reiziger uitsluitend gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

13. Toepasselijk Recht

13.1 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is de Nederlandse wetgeving van toepassing.

13.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

14. Copyright

14.1 Alle inhoud op de website van Extralingo, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, en software, is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Extralingo is niet toegestaan.

14.2 Inbreuk op het auteursrecht kan leiden tot juridische stappen en claims voor schadevergoeding door Extralingo.

 

© Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd. Stand: 03/24 (D525)

Extralingo B.V.

Eeuwigelaan 3, 1861CL, Bergen (NH), Nederland

KvK nummer 69857652